Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Bestemmingsplan ecokathedraal proces en omgevingsvisie Heerenveen
Bestemmingsplan ecokathedraal ook in concept omgevingsvisie

Le Roy heeft in 01999 een brief geschreven aan de gemeenteraad van Heerenveen met het verzoek om aan het terrein in Mildam een nieuw bestemmingsplan toe te kennen, te weten "ecokathedraal proces". Na een intensief onderzoek waar Rinse van der Schoot, destijds jurist bij de gemeente Heerenveen, een belangrijk aandeel in heeft gehad, heeft dit uiteindelijk in 2007 geresulteerd in een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied dat door Gedeputeerde Staten van Fryslân is goedgekeurd.

Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor anderen ecokathedrale zones in Nederland. De wijk Lewenborg in Groningen is zo'n Le Roy gebied waar ook een bestemmingsplan Ecokathedraal proces op zit. Voor de Le Roy tuin in Heerenveen loopt dit proces nog. In de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen is de Le Roy tuin opgenomen als kernkwaliteit. De eerste stap richting een nieuw bestemmingsplan.

Hierbij de brief van Louis Le Roy uit 01999, het begin van de officiële erkenning.

Geachte raad,

Ruim 30 jaar werk ik aan de ecokathedraal aan de Yntzelaan 6 te Mildam. Ik wil met de ecokathedraal aantonen, dat de vrije menselijke energie en creativiteit in harmonie met het ecosysteem aangewend moet worden. Daarbij kan er geen sprake zijn van een tijdshorizon. Ik verwacht dat de generaties na mij op hun eigen wijze voort zullen bouwen aan de ecokathedraal. De ecokathedraal - als manifestatie van een natuurlijk proces - zal nooit helemaal voltooid zijn, maar zal over 1000 jaar een flink stuk zijn opgeschoten zijn.

Ik ben nu bezig voorwaarden te scheppen, zodat de volgende generatie het werk aan de ecokathedraal kan overnemen. Daartoe wordt binnenkort de Stichting TIJD opgericht.

Daarnaast zal de bestemming aan de huidige situatie aangepast moeten worden.

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied (01980) en heeft daar de bestemming Landelijk gebied (AA). De bestemmingsomschrijving geeft aan dat de gronden ondermeer bedoeld zijn voor agrarisch gebruik en voor de instandhouding van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Op grond van deze bestemmingsomschrijving kan gezegd worden, dat de ecokathedraal past binnen de bestemming en dus past binnen het bestemmingsplan.

Ik vind, dat de ecokathedraal het verdient om expliciet als zodanig te worden inbestemd. Het is nu al en het wordt in de toekomst nog veel meer een belangrijke plek - zowel vanuit het oogpunt van de wetenschap als vanuit  cultuurhistorisch en natuurhistorisch oogpunt - die tot ver buiten de grenzen bekend zal worden.

Ik wijs u op de brochure “Mooi meegenomen” die het ministerie van landbouw, natuurbehoud en visserij onlangs heeft uitgegeven. In die brochure laat het ministerie de ecokathedraal zien als een voorbeeld van hoe een duurzame samenwerking tussen mens, dier en plant kan bijdragen tot een hechter functionerend stedelijk milieu.

Ik wijs u ook op de manifestatie Simmer 2000 van het Frysk Festifal. Deze organisatie heeft de ecokathedraal uitgekozen als een eindpunt van een pelgrimage van honderden Frysken-om-ûtens, die in de zomer van 02000 Fryslân zullen bezoeken.

Bovendien zou het inbestemmen van de ecokathedraal ook meer zekerheid geven dat toekomstige generaties gemeentebestuurders en -ambtenaren de ecokathedraal - als manifestatie van een natuurlijk samenwerkingsprocesproces - zullen eerbiedigen.

Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan Buitengebied (01980) te wijzigen door de bestemming van het perceel aan de Yntzelaan 6 ter grootte van 14.010 m2, en dat op de bijgevoegde tekening met groen is ingekleurd te wijzigen in “ecokathedrale structuur”.

Verder verzoek ik u de bestemmingsomschrijving achterwege te laten. Dat is de beste garantie dat generaties van mensen de mogelijkheid krijgen (die ze heel lang zijn kwijt geweest) om in ruimte en tijd aan de natuurlijke processen deel te nemen, die uiteindelijk zorgen voor de realisering van de eerste, complexe ecokathedrale structuur.

Hoogachtend,

L.G. Le Roy

Agenda 100 jaar Le Roy

02 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond Onderwijs als Kathedraal
07 jul 02024;
10:00 - 11:00
Hagenpreek Govert Geldof
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )