Le Roy tuin

de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL ar AR zh-CN ZH-CN cs CS da DA en EN fr FR fy FY de DE el EL iw IW it IT ja JA no NO pl PL pt PT ru RU es ES sv SV tr TR
  • Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Bestemmingsplan ecokathedraal proces en omgevingsvisie Heerenveen

Le Roy heeft in 1999 een brief geschreven aan de gemeenteraad van Heerenveen met het verzoek om aan het terrein in Mildam een nieuw bestemmingsplan toe te kennen, te weten "ecokathedraal proces". Na een intensief onderzoek waar Rinse van der Schoot, destijds jurist bij de gemeente Heerenveen, een belangrijk aandeel in heeft gehad, heeft dit uiteindelijk in 2007 geresulteerd in een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied dat door Gedeputeerde Staten van Fryslân is goedgekeurd.

Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor anderen ecokathedrale zones in Nederland. De wijk Lewenborg in Groningen is zo'n Le Roy gebied waar ook een bestemmingsplan Ecokathedraal proces op zit. Voor de Le Roy tuin in Heerenveen loopt dit proces nog. In de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen is de Le Roy tuin opgenomen als kernkwaliteit. De eerste stap richting een nieuw bestemmingsplan.

Hierbij de brief van Louis Le Roy uit 1999, het begin van de officiële erkenning.

Geachte raad,

Ruim 30 jaar werk ik aan de ecokathedraal aan de Yntzelaan 6 te Mildam. Ik wil met de ecokathedraal aantonen, dat de vrije menselijke energie en creativiteit in harmonie met het ecosysteem aangewend moet worden. Daarbij kan er geen sprake zijn van een tijdshorizon. Ik verwacht dat de generaties na mij op hun eigen wijze voort zullen bouwen aan de ecokathedraal. De ecokathedraal - als manifestatie van een natuurlijk proces - zal nooit helemaal voltooid zijn, maar zal over 1000 jaar een flink stuk zijn opgeschoten zijn.

Ik ben nu bezig voorwaarden te scheppen, zodat de volgende generatie het werk aan de ecokathedraal kan overnemen. Daartoe wordt binnenkort de Stichting TIJD opgericht.

Daarnaast zal de bestemming aan de huidige situatie aangepast moeten worden.

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied (1980) en heeft daar de bestemming Landelijk gebied (AA). De bestemmingsomschrijving geeft aan dat de gronden ondermeer bedoeld zijn voor agrarisch gebruik en voor de instandhouding van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Op grond van deze bestemmingsomschrijving kan gezegd worden, dat de ecokathedraal past binnen de bestemming en dus past binnen het bestemmingsplan.

Ik vind, dat de ecokathedraal het verdient om expliciet als zodanig te worden inbestemd. Het is nu al en het wordt in de toekomst nog veel meer een belangrijke plek - zowel vanuit het oogpunt van de wetenschap als vanuit  cultuurhistorisch en natuurhistorisch oogpunt - die tot ver buiten de grenzen bekend zal worden.

Ik wijs u op de brochure “Mooi meegenomen” die het ministerie van landbouw, natuurbehoud en visserij onlangs heeft uitgegeven. In die brochure laat het ministerie de ecokathedraal zien als een voorbeeld van hoe een duurzame samenwerking tussen mens, dier en plant kan bijdragen tot een hechter functionerend stedelijk milieu.

Ik wijs u ook op de manifestatie Simmer 2000 van het Frysk Festifal. Deze organisatie heeft de ecokathedraal uitgekozen als een eindpunt van een pelgrimage van honderden Frysken-om-ûtens, die in de zomer van 2000 Fryslân zullen bezoeken.

Bovendien zou het inbestemmen van de ecokathedraal ook meer zekerheid geven dat toekomstige generaties gemeentebestuurders en -ambtenaren de ecokathedraal - als manifestatie van een natuurlijk samenwerkingsprocesproces - zullen eerbiedigen.

Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan Buitengebied (1980) te wijzigen door de bestemming van het perceel aan de Yntzelaan 6 ter grootte van 14.010 m2, en dat op de bijgevoegde tekening met groen is ingekleurd te wijzigen in “ecokathedrale structuur”.

Verder verzoek ik u de bestemmingsomschrijving achterwege te laten. Dat is de beste garantie dat generaties van mensen de mogelijkheid krijgen (die ze heel lang zijn kwijt geweest) om in ruimte en tijd aan de natuurlijke processen deel te nemen, die uiteindelijk zorgen voor de realisering van de eerste, complexe ecokathedrale structuur.

Hoogachtend,

L.G. Le Roy

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

In het nieuws

Weer zeven fruitbomen voor de Le Roy tuin

Fruitbomen voor de le roy tuin
Mirjam en Sem met de boom voor hun overleden vader

Elk jaar worden er in de Le Roy tuin minimaal zeven fruitbomen geplant. Het gaat om bijzondere rassen die zorgvuldig worden gekweekt door de Stichting Fruit yn Fryslân. Frits Doornenbal selecteert de bomen en begeleidt het planten altijd.

Lees meer...

Ecokathedralen: waar ruimte de tijd krijgt en tijd de ruimte

Vlak  voor de aanleg van de Le Roy tuin in 1966
Vlak voor de aanleg van de Le Roy tuin in 1966

Het verhaal achter de Le Roy tuin in Heerenveen:

Stel u zich een middelgrote stad voor die in verband met het groeiend aantal inwoners uit moet breiden. Een groot stuk weiland met een agrarische bestemming wordt bouwrijp gemaakt, en er worden honderden woningen en flats gebouwd. Een kilometer lange en 20 meter brede strook blijft in het midden van de wijk over. Meestal een ideale ruimte om gras in te zaaien, bestrating voor wandelpaden, een paar boompjes, struiken en bankjes te plaatsen, en door vakkundig onderhoud zal de strook er na 50 jaar nog precies zo uitzien als in het begin. Alleen de solitaire boompjes zouden groter worden.

Lees meer...

Luchtopname van Le Roy tuin in de sneeuw

Eindelijk weer eens sneeuw in de winter van 2021! We lieten een drone over de hele lengte van de heerenveense ecokathedraal vliegen om een opname in 1 take te maken.

Lees meer...

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 1924 - 2012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 1819 - 1900 )