Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte

Officiële tekst van de gemeente Heerenveen over het collegebesluit voor de uitbreiding van de Le Roy tuin, tijdens de vergadering van dinsdag 18 juni 2021.

Zaak

Z.21.354454 - D.21.1496371

Advies

In te stemmen met de afspraken met Stichting tijd over de invulling van het nieuwe deel van de Le Roy tuin en over te gaan tot ondertekening van bijgevoegd addendum.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting

Op 22 februari 2005 is door het College ingestemd met het ondertekenen van de Intentieverklaring met de Stichting Tijd om de Le Roy tuin aan de Kennedylaan voor de toekomst te bewaren. Daarmee hebben de gemeente en stichting Tijd erkent dat de Le Roy tuin een waardevol deel is van de plaats Heerenveen en is de intentie uitgesproken dat het in gang gezette proces (samenwerking tussen de natuur en creatieve menselijke processen) voor minstens 100 jaar wordt bevorderd dan wel ten minste geëerbiedigd.

Op 20 oktober 2020 heeft het College ingestemd met het ondertekenen van een Addendum bij de eerdere Intentieverklaring. Dit Addendum is door de stichting en de wethouder namens het College ondertekend. In het Addendum zijn aanvullende afspraken opgenomen. Enkele van die afspraken kwamen voort uit de herstructurering van de Oranje Nassaulaan. Afgesproken is de voetgangersbrug, die verbonden was aan de Le Roy tuin, te verwijderen. Tevens is afgesproken dat het projectgebied wordt vergroot, waarmee de stichting Tijd de ruimte heeft gekregen een extra deel in te vullen

Hierbij is overeengekomen dat de gemeente en Stichting Tijd nadere afspraken maken over de invulling van de uitbreiding van de tuin. Het bijgevoegde addendum bevat de aanvullende afspraken.

In enkele overleggen hebben we de ideeën van de Stichting Tijd over de invulling van het nieuwe stuk en de wensen van de gemeente verkend en naast elkaar gelegd. Het maken van een uitgewerkt plan voor de invulling van het gebied past niet in de visie van Le Roy. De stichting heeft echter wel haar ideeën beschreven om te komen tot een proces waarbij het nieuwe gebied een toegevoegde waarde gaat krijgen. In de basis komt dit overeen met de invulling van het huidige deel van de Le Roy tuin, maar met een ‘plus’ vanwege de zichtlocatie. De werkwijze sluit aan op de eerdere uitgangspunten die zijn beschreven in de intentieovereenkomst van 2005: geen ontwerp vooraf, de natuur voorop stellen, geen tijdspad, hergebruikte materialen gebruiken en betrokkenheid van vrijwilligers en omwonenden. De stichting wil daarnaast aandacht geven aan het cultuur-historische aspect van Le Roy en communicatie en beeldvorming daarover.

De gemeente heeft ruimte gegeven voor aspecten van een ‘landmark’ karakter op dit deel, met de reden dat dit deel grenst aan een belangrijke toegangsweg van onze gemeente (Oranje Nassaulaan). De stichting heeft aangegeven hier een eigen invulling aan te willen geven door middel van een te formuleren kunstopdracht aan een kunstenaar. Deze te formuleren opdracht zorgt voor het kunnen voldoen aan wensen met betrekking tot

 • het erf- en gedachtengoed van Le Roy
 • het beleven van factoren ruimte en tijd
 • aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
 • participatie van de omwonenden; een groen en natuurlijk proces.

Gelet op de intentieovereenkomst is het uitgangspunt de stichting Tijd maximale ruimte te geven het nieuwe deel naar eigen inzicht, volgens de visie van Le Roy, in te vullen. Echter, de locatie betreft een belangrijke entree van onze gemeente en is daarmee een visitekaartje voor Heerenveen – stichting Tijd erkent dit gegeven en zal er daarom een bijzondere en passende plek laten ontstaan. Er zijn vanuit landschappelijk oogpunt een aantal eisen van de gemeente. Daarom is het vanuit gemeentelijk perspectief wenselijk om een aantal uitgangspunten te koppelen aan de invulling van het nieuwe deel door de stichting.

Het advies is om de volgende uitgangspunten aan de invulling te verbinden (staan ook opgenomen in het addendum):

 • De invulling geschiedt volgens dezelfde filosofie als de invulling van het bestaande deel, zoals beschreven in de intentieverklaring van 2005. Ook de afspraken in het Addendum van 31 oktober 2020 zijn van toepassing op dit nieuwe deel.
 • Er is geen ontwerp of plan vooraf, er is geen tijdspad en het uiteindelijke resultaat (over tientallen jaren) ligt nog niet vast. De uitstraling zal niet wezenlijk anders zijn dan het huidige deel van de Le Roy tuin.
 • Het gebied op bijgevoegd kaartje is het gebied wat Stichting Tijd mag invullen, nadat de werkzaamheden in het kader van project Heerenveen Beter Bereikbaar zijn afgerond.
 • Het nieuwe deel is qua omvang en uitstraling ondergeschikt aan de bestaande Le Roy tuin en heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande deel. Die toegevoegde waarde zal ontstaan vanuit de rekenschap dat de plek landschappelijk en in relatie tot de ruimtelijke omgeving afwijkt, en daarom in hoogte en in dichtheid beperkingen geeft. Het nieuwe deel zal daarom in de uitstraling opener en lager zijn
  dan het oude deel.
 • De nadruk van het nieuwe deel ligt op het groen en laten ontstaan van nieuwe natuur.
 • Invulling met stenen of natuurlijke restmaterialen is onlosmakelijk verbonden met de visie van Le Roy. De stichting houdt hierbij rekening met het feit dat de locatie een belangrijke entree van de plaats Heerenveen is en met de wensen van omwonenden.
 • De stichting stemt af met (wijkbeheer van) de gemeente en omwonenden als er grootschalige ingrepen gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van grond, het aanbrengen van hoogteverschillen, het plaatsen van grote voorwerpen of het storten van grote hoeveelheden puin of stenen.
 • Omdat op de plek rekening gehouden zal worden met omgevingsfactoren zullen massa en hoogte van stapelingen passend zijn. Muurtjes zijn bijvoorbeeld niet hoger dan globaal 1,5 meter, zodat een gemiddeld persoon nog over de muurtjes heen kan kijken.
 • Er loopt een fietspad langs de grens van de tuin en de Oranje Nassaulaan, met een aftakking naar de Kennedylaan. Dit fietspad wordt aangelegd en onderhouden door de gemeente

Zie ook het nieuwsbericht over de uitbreiding.

De tekst is ook te lezen op de website van de gemeente Heerenveen.

Agenda 100 jaar Le Roy

03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )